Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “Επιστήμες της Αγωγής”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ – ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

 

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας στη διαδικασία επιλογής για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ” Επιστήμες της Αγωγής”

Σας ανακοινώνουμε τον κατάλογο με τα μόρια που έχετε συγκεντρώσει με φθίνουσα σειρά και σας ενημερώνουμε ότι:

 

  1. Η αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων έγινε βάσει των ατομικών φακέλων που απεστάλησαν ταχυδρομικώς στη Γραμματεία του Τμήματος (σφραγίδα ταχυδρομείου έως και 30/9/2014).
  2. Όσοι εκ των υποψηφίων δεν απέστειλαν πιστοποιητικά ξένης γλώσσας, τα οποία αποτελούν τυπικό προσόν επιλογής (αγγλικής, γαλλικής και γερμανικής επιπέδου Β2-βάσει των αντιστοιχίσεων του ΑΣΕΠ) αποκλείστηκαν από την υπόλοιπη διαδικασία επιλογής.
  3. Όσοι εκ των υποψηφίων είναι απόφοιτοι Παιδαγωγικών Ακαδημιών και δεν έχουν προσκομίσει πτυχίο εξομοίωσης αποκλείστηκαν από την υπόλοιπη διαδικασία επιλογής καθώς επίσης και οι κάτοχοι τίτλων σπουδών της αλλοδαπής που δεν προσκόμισαν την απαιτούμενη αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ.
  4. Οι δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες, οι προφορικές και αναρτημένες ανακοινώσεις μοριοδοτήθηκαν βάσει της συνάφειάς τους με την κατεύθυνση στην οποία υποβλήθηκαν.
  5. Η εισαγωγική επιμόρφωση (ΠΕΚ) δεν προσμετρήθηκε στα επιμορφωτικά προγράμματα, καθώς αποτελεί απαραίτητο τυπικό προσόν για το διορισμό και τη μονιμοποίηση των εκπαιδευτικών.
  6. Εκτός από τους εισαγόμενους σε καθεμία από τις τρεις κατευθύνσεις ανακοινώνουμε και τους πρώτους 10 επιλαχόντες, για την περίπτωση που οι επιλεγόμενοι δεν επιθυμούν ή δε δύνανται πλέον να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα
  7. Οι υποψήφιοι μπορείτε να ενημερωθείτε για την αξιολογική σας κατάταξη και τη συγκεντρωτική βαθμολογία σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://diaviou.nured.uowm.gr/enstasi/check.php?action=check, όπου θα αναγράφεται και ο αριθμός πρωτοκόλλου της κάθε αίτησης που έχετε υποβάλλει, ο οποίος είναι απαραίτητος για την υποβολή της ένστασης.
  8. Οι ενστάσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://diaviou.nured.uowm.gr/enstasi/ κατά το χρονικό διάστημα από 18/11/2014 έως και 20/11/2014 (ώρα 24:00) και παρακαλούμε στο κείμενο της ένστασής σας να προσδιορίσετε επακριβώς το λόγο για τον οποίο την υποβάλλετε.
  9. Ο οριστικός πίνακας επιτυχόντων, μετά τη συζήτηση των ενστάσεων, θα αναρτηθεί στις 26 Νοεμβρίου 2014 μαζί με όλες τις σχετικές πληροφορίες για την έναρξη των μαθημάτων και τη διαδικασία εγγραφής σας.

 

 

Η Διευθύντρια του ΠΜΣ

Αναστασία Αλευριάδου,

Αν. Καθηγήτρια