Ανακοίνωση – Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (2013-2014)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (2013-2014)

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για το πανεπιστημιακό έτος 2013-2014 θα δεχθεί υποψήφιους για εγγραφή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Πολιτισμικές Σπουδές (Σημειωτικές δομές και πρακτικές) με αναγραφή κατεύθυνσης

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών παρέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Επιστήμες της Αγωγής.

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών ή Δημοτικής Εκπαίδευσης ή άλλων ομοειδών Πανεπιστημιακών Τμημάτων και Ανωτάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ομοταγών τμημάτων της αλλοδαπής.

Για την υποψηφιότητά τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν:

Α. Πιστοποιητικά, τα οποία πρέπει να κατατεθούν εξ αρχής:

1. Αίτηση (έντυπο αναρτημένο στην ιστοσελίδα του τμήματος).

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (έντυπο αναρτημένο στην ιστοσελίδα του τμήματος).

3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας (απλή φωτοτυπία).

4. Τίτλους σπουδών και αναλυτικές βαθμολογίες (επικυρωμένη φωτοτυπία).

5. Πιστοποιητικά απόδειξης ξένης γλώσσας (απλή φωτοτυπία συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνεται πως πρόκειται για ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο και πως θα προσκομιστεί το πρωτότυπο έγγραφο). Το πρωτότυπο αυτού του πιστοποιητικού θα το προσκομίσουν οι υποψήφιοι πριν τη διαδικασία της συνέντευξης ώστε να πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος έλεγχος. Όσοι δεν το προσκομίσουν, δεν μπορούν να συνεχίσουν στη διαδικασία της συνέντευξης και αποκλείονται αυτόματα.

Β. Πιστοποιητικά, τα οποία θα κατατεθούν πριν τη διαδικασία της συνέντευξης:

Δημοσιεύσεις, βεβαιώσεις συμμετοχής σε σεμινάρια, συνέδρια, ερευνητικά προγράμματα κ.α. Τα πιστοποιητικά αυτά θα σημειωθούν στα ανάλογα πεδία στο έντυπο του βιογραφικού σημειώματος, ώστε να μοριοδοτηθούν. Στη συνέχεια θα τα προσκομίσουν φωτοτυπημένα και επικυρωμένα στη γραμματεία για τον απαραίτητο έλεγχο οι επιτυχόντες της ξένης γλώσσας και του γνωστικού αντικειμένου πριν τη διαδικασία της συνέντευξης. Όσοι δεν τα προσκομίσουν, δεν μπορούν να συνεχίσουν στη διαδικασία της συνέντευξης και αποκλείονται αυτόματα.

Για την κρίση και την τελική επιλογή των υποψηφίων θα συνεκτιμηθούν οι παρακάτω παράμετροι:

1. Η επαρκής γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, η οποία πιστοποιείται με τον σχετικό τίτλο ή ελέγχεται με γραπτή εξέταση (εξεταζόμενες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά).

2. Η επαρκής ενημέρωση μέσω γραπτών εξετάσεων σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα (ανάλογα με την κατεύθυνση επιλογής).

3. Συνέντευξη: συμμετέχουν όσοι πέτυχαν και στην εξέταση της ξένης γλώσσας ή έχουν απαλλαγεί από την εξέτασή αυτή και στην εξέταση του γνωστικού αντικειμένου. Η συνέντευξη αφορά στα διάφορα προσόντα που περιλαμβάνονται στο φάκελο του υποψηφίου και ελέγχεται η γενικότερη συγκρότηση του υποψηφίου, οι επικοινωνιακές του δυνατότητες, άλλα πρόσθετα στοιχεία και προσόντα καθώς και τα κίνητρά του για την επιλογή του συγκεκριμένου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

 

2. Γραπτές εξετάσεις

2.1. Εξέταση στην ξένη γλώσσα

Οι υποψήφιοι φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών εξετάζονται σε μια από τις εξής ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά (για όσους δε διαθέτουν τον προαπαιτούμενο τίτλο σπουδών). Για τις εξετάσεις στην ξένη γλώσσα δίνεται κείμενο ανάλογο της κατεύθυνσης, την οποία επιλέγει ο υποψήφιος. Από τους εξεταζόμενους ζητείται: α) να αποδώσουν το ξενόγλωσσο κείμενο στην ελληνική και β) να παραθέσουν περίληψή του. Επιτυχόντες θεωρούνται όσοι λάβουν τη βάση του 5 (πέντε). Όσοι αποτύχουν στην εξέταση της ξένης γλώσσας αποκλείονται από τη συνέχεια των εισαγωγικών εξετάσεων. Θέματα προηγούμενων ετών δε δίνονται στους υποψηφίους.

Απαλλάσσονται από την εξέταση στη ξένη γλώσσα οι πτυχιούχοι των Τμημάτων Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών των Πανεπιστημίων και οι κάτοχοι πιστοποιητικών γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 (στο τέλος της προκήρυξης υπάρχει λίστα των αναγνωρισμένων πιστοποιητικών ξένων γλωσσών).

2.2. Εξέταση στο γνωστικό αντικείμενο της κατεύθυνσης

Οι υποψήφιοι εξετάζονται στο γνωστικό αντικείμενο ανάλογα με την κατεύθυνση σπουδών που θα επιλέξουν. Για τις εξετάσεις αυτές προτείνεται πιο κάτω η σχετική ενδεικτική βιβλιογραφία. Επισημαίνεται ότι η βιβλιογραφία αυτή δεν ταυτίζεται οπωσδήποτε με την εξεταστέα ύλη του μαθήματος. Θέματα προηγούμενων ετών δε δίνονται στους υποψηφίους.

Τα εξεταζόμενα γνωστικά πεδία κατά κατεύθυνση είναι τα ακόλουθα:

Κατεύθυνση: Πολιτισμικές Σπουδές (Σημειωτικές δομές και πρακτικές)

Εξεταζόμενο γνωστικό πεδίο: Θεωρίες Πολιτισμού

Προτεινόμενη βιβλιογραφία:

1) Smith, P. (2006). Πολιτισμική Θεωρία, μια εισαγωγή. Αθήνα: Κριτική, σσ. 9-77, 161-189, 237-259.

2) Barthes, R.. (1979). Μυθολογίες, μάθημα. Αθήνα: Κέδρος, σσ. 199-265.

3) Λαγόπουλος, Α.-Φ. (2005). Επιστημολογίες του νοήματος, δομισμός και σημειωτική. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

4) Παπανικολάου, Μ. (2006). Η ελληνική τέχνη του 20ού αιώνα: Θεσσαλονίκη: Βάνιας, σσ. 233-389 (Τέχνη και δικτατορία, εικαστικός πλουραλισμός και μεταμοντέρνες τάσεις).

5) Κοκκώνης, Μ., Μπαντιμαρούδης, Φ. & Πασχαλίδης, Γ. (2010). Ψηφιακά μέσα, Ο πολιτισμός του ήχου και του θεάματος (συλλογικό έργο). Αθήνα: Κριτική.

6) Χριστοδούλου, Ν. (2012). Παιδεία, εκπαίδευση, αξίες. Σημειωτική προσέγγιση. Θεσσαλονίκη: University Studio Press

Τα μαθήματα της κατεύθυνσης Πολιτισμικές Σπουδές (Σημειωτικές δομές και πρακτικές) διεξάγονται κυρίως στη Θεσσαλονίκη.

Ημερομηνίες αιτήσεων

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις με τα δικαιολογητικά τους στο διάστημα από την 26η Αυγούστου μέχρι και την 24η Σεπτεμβρίου 2013. Η διαδικασία επιλογής θα πραγματοποιηθεί κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου 2013.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Τ.Ν.                                                      Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.

Ντίνας Κ.                                                                             Καριώτογλου Π.

Καθηγητής                                                                             Καθηγητής

 

Πτυχία ξένων γλωσσών,

τα οποία απαλλάσσουν από τις εξετάσεις της ξένης γλώσσας

 

Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας της ξένης γλώσσα δεν αποδεικνύει τη γνώση της ξένης γλώσσας (Π.Δ. 347/2003).

Τίτλοι γλωσσομάθειας που αποδεικνύουν την άριστη γνώση:

Α) της Αγγλική γλώσσας (Γ2/C2):

• Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του νόμου 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 19 του άρθρου 13 του νόμου 3149/2003.

 • CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.
 • BULATS English Language Test, βαθμολογία 90-100, του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.
 • INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 7,5 και άνω.
 • CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN.
 • LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL.
 • ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL του TRINITY COLLEGE LONDON.
 • CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -MASTERY- και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) – MASTERY- (συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης)

ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL -MASTERY- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -MASTERY- (συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης).

• OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent level C2).

• ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2).

• Michigan State University – Certificate of English Language Proficiency (MSU – CELP): CEF C2.

• Test of Interactive English, C2 Level.

 

Β) της Γαλλικής γλώσσας (Γ2/C2):

• Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του νόμου 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 19 του άρθρου 13 του νόμου 3149/2003.

 •  Δίπλωμα ALLIANCE FRANCAISE.
 •  Πιστοποιητικό D.A.L.F. – ΟPTION LETTRES ή DALF C2.

• DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II) [Ως το 1999 το δίπλωμα ήταν: DIPLOME D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE II)].

 •  DIPLOME SUPERIEUR D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE 3EME DEGRE).
 •  CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU PROFESSIONNEL του Πανεπιστημίου της Γενεύης.

 

Γ) της Γερμανικής γλώσσας (Γ2/C2):

• Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του νόμου 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 19 του άρθρου 13 του νόμου 3149/2003.

• Πιστοποιητικό GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (GDS) του Πανεπιστημίου Ludwig-Maximilian του Μονάχου και του Ιστιτούτου Goethe.

• KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS) του Πανεπιστημίου Ludwig-Maximilian του Μονάχου και του Ιστιτούτου Goethe.

• ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ZOP) του Ιστιτούτου Goethe.

• ZERTIFIKAT V.B.L.T. PROFESSIONALES LEBEN του Πανεπιστημίου της Γενεύης.

 

Χρήσιμα αρχεία

Προκήρυξη

Αίτηση

Υπόδειγμα CV

Συμπληρωμένο υπόδειγμα CV